2017-2018

saison 2017-2018
samedi 5 mai / lundi 7 mai

pas de match
Saint-Paul 1 : 10 – La Plaine : 4
Saint-Paul 2 : 14 – La Plaine : 3
pas de match
pas de match
Saint-Paul : 4 – St Gilles 1 : 17
pas de match

samedi 28 avril / dimanche 29 avril

pas de match
Saint-Paul 1 : 4 – Saint-Denis : 6
Saint-Denis : 4 – Saint-Paul : 2
pas de match
pas de match
pas de match

vendredi 13 avril / samedi 14 avril / dimanche 15 avril

Saint-Paul 1 : 4 – Saint-Paul 2 : 5

Saint-Denis 1 : 12 – Saint-Paul 1 : 2

pas de match

Saint-Paul : 5 – Saint-Denis : 2

pas de match

pas de match

Saint-Paul : 2 – Saint-Denis : 2


samedi 07 avril / dimanche 08 avril

pas de match

Saint-Paul 2 : 2 – Saint-Denis 2 : 1

Saint-Denis 1 : 0 – Saint-Paul 2 : 9

Saint-Denis 1 : 0 – Saint-Paul 2 : 9

pas de match

Saint-Denis : 3 – Saint-Paul : 4

pas de match

pas de match